sheer

[ʃɪə(r)] [ʃɪr]

adj. (用于强调)纯粹的,完全的;程度深的,数量大的;陡峭的,垂直的;(织物等)极薄的,透明的

adv. 垂直地,陡峭地;<古>彻底地,完全地

v. 急转弯,突然转向;避开(不愉快的话题)

n. 精纺(或透明)织物(或物品);(尤指船)突然偏航,突然转向;(船首及船尾处的)舷弧

[ 复数:sheers 第三人称单数:sheers 现在分词:sheering 过去式:sheered 过去分词:sheered 比较级:sheerer 最高级:sheerest]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-31 01:47:43 2023-03-31 00:18:25 2023-03-31 02:10:42 2023-03-31 01:15:21 2023-03-31 01:27:23 2023-03-31 01:18:47 2023-03-30 23:50:20 2023-03-31 00:49:40 2023-03-31 00:47:59 2023-03-31 00:58:52 2023-03-31 00:26:37 2023-03-31 00:58:19 2023-03-31 02:00:20 2023-03-31 00:50:20 2023-03-31 01:39:14 2023-03-31 00:30:15 2023-03-31 01:44:20 2023-03-31 02:14:37 2023-03-31 00:14:26 2023-03-31 01:40:18